సంఘ చరిత్ర Teach all Nations

విషయ సూచిక

హెచ్. వాన్ డామ్ H. van Dam

పిల్లలకు సంఘచరిత్రలోని కథలు అద్భుత కథయైన దేవుని వాక్యము  ఎ విధముగా సర్వలోకమంతటా వ్యాపించబడినదో ప్రకాశవంతమైన చిత్రములతో సంఘచరిత్రను ౧౨౦ చిన్న కథల ద్యారా సులువైన రీతిలో హెచ్.

Additional information

రచయిత

హెచ్. వాన్ డామ్ H. van Dam