Click image to read the book

Katekizmi për të krishterët
e rinj Junior Catechism

Jehova Tsidkenu – ZOTI është drejtësia jonë

 1. Njohja e Perëndisë
 2. Bibla
 3. Perëndia i plotfuqishëm
 4. Krijimi
 5. Providenca e Perëndisë
 6. Satani dhe engjëjt e tij
 7. Mëkati ynë dhe ndëshkimi i Perëndisë
 8. Shpengimi
 9. Shpenguesi
 10. Lindja e Jezusit
 11. Jeta e Jezusit
 12. Vuajtjet dhe vdekja e Jezusit
 13. Ringjallja e Jezusit
 14. Ngjitja në qiell e Jezusit
 15. Ulja e Jezusit në të djathtë të Perëndisë
 16. Ardhja e dytë e Jezusit
 17. Fryma e Shenjtë
 18. Rruga e shpëtimit
 19. Drejtësimi me anë të besimit
 20. Të përzgjedhur nga Perëndia
 21. Bekimet e përkohshme dhe bekimet e përjetshme
 22. Shenjtërimi
 23. Dashuri për Perëndinë dhe për të afërmin
 24. Lutja
 25. Sakramentet
 26. Pagëzimi i foshnjave
 27. Bashkësia e shenjtorëve
 28. Disiplina e kishës
 29. Gjërat e fundit
 30. Dhjetë Urdhërimet­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 31. Besorja Apostolike

Udhëzime për mësimet më të rëndësishme të Fjalës së Perëndisë /
Instructions in the most important teachings of God’s Word.

Additional information